Ministerstvo životního prostředí České republiky

Informace pro veřejnost o povinných dokladech a podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES a o povinné registraci exemplářů podle zákona o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb.

 

Obchod a jiné nakládání s exempláři živočichů a rostlin druhů vyjmenovaných v přílohách k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhu volně žijících živočichu a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi podléhá regulaci a kontrole podle uvedeného nařízení, dalších právních předpisů EU[1] [2] a zákona č. 100/2004 Sb., zákon o obchodování s ohroženými druhy[3]\ Jde o tzv. exempláře CITES (dále jen „exempláře“).

Povinnost prodávajících informovat kupujícího nebo zájemce o exemplář

Podle § 23b zákona č. 100/2004 Sb. je každý, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci (bod 5) anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností (body 6 a 7), povinen opatřit exemplář písemným upozorněním „CITES - povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem (bod 5) a případně i s potvrzením pro komerční použití (bod 7). Rovněž je povinen písemně informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář (bod 5) a o zákazech obchodních činností s exemplářem (body 6 a 7). To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu takového exempláře.
Při obchodování na veřejnosti přístupných místech (prodejny, burzy apod.), kde se nabízejí k prodeji a prodávají exempláře, musí provozovatel takového místa nebo pořadatel burzy zajistit, aby byla tato informace vyvěšena na viditelném místě.
Zveřejnění této informace je povinen zajistit i provozovatel prostředku komunikace na dálku, jehož prostřednictvím se nabízejí k prodeji exempláře (např. internetové obchody). Provozovatel prostředku komunikace na dálku může namísto toho zveřejnit na svém hlavním portálu pouze hlavičku této informace s jejím názvem a logem Ministerstva životního prostředí a CITES, kterou elektronicky propojí na URL této informace na portálu Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/cites). Se stejnými informacemi bude elektronicky propojeno i každé upozornění „CITES - povinné doklady“, které je povinnou součástí inzerátu podle § 23b odst. 3 zákona c. 100/2004 Sb.

Povinná registrace některých exemplářů v České republice

Vlastníci a dlouhodobí držitelé exemplářů, na které se vztahuje povinnost registrace podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.[4], mají za povinnost tyto exempláře zaregistrovat na krajských úřadech anebo Magistrátu hl. m. Prahy, které jim vydají registrační list pro každý exemplář.

Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A

Podle cl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) c. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A[5]. „Prodejem” je jakákoli forma prodeje. Za prodej se považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají být vykládány podobně [cl. 2 písm. p) nařízení Rady (ES) c. 338/97].
Výkonné orgány CITES členských států EU mohou vydat pro určitý exemplář výjimku z výše uvedeného zákazu, pokud jsou splněny podmínky cl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) c. 338/97. V ČR tyto výjimky vydávají krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy. Výjimky se vydávají na úředních formulářích podle nařízení Komise (ES) č. 865/2006 („potvrzení pro komerční použití“, někdy označované jako „potvrzení EU o výjimce“, „žlutý certifikát EU“, „výjimka z komerce“ apod.) a platí v celé EU. Bez takového potvrzení je nezákonné exemplář prodat, nabízet k prodeji atd. (viz bod 6).

Další informace

Tato informace je zveřejněna v elektronické verzi na www.mzp.cz/cites, kde lze nalézt podrobnější informace o příslušných právních předpisech (bod 1) a o dalších povinnostech držitelů exemplářů a o regulaci obchodu s exempláři podle těchto předpisů (např. povolování vývozu a dovozu exemplářů, povinnost označit některé exempláře, vedení záznamů o obchodu a chovu exemplářů atp.).

 

 

Vysvětlivky:

[1]  CITES je akronym pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichu a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

[2] Například nařízení Komise (ES) c. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) c. 338/97 a další předpisy vydané Evropskou komisí na základě nařízení Rady (ES) č. 338/97.

[3] Spolu s vyhláškou c.210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy.

[4] Vymezení exemplářů, které je třeba povinně registrovat, je v § 23 odst. 1 a příloze c. 2 zákona č. 100/2004 Sb. a ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy.

[5] Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 zhruba odpovídá příloze I k Úmluvě CITES a obsahuje seznam druhů živočichů a rostlin, které jsou přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením v přírodě. Z toho důvodu se na exempláře těchto druhů vztahuje nejpřísnější zákonná ochrana.

Zpracovalo oddělení výkonného orgánu CITES MŽP podle přílohy c. 7 k vyhlášce c. 210/2010 Sb. ze dne 11. června 2010 o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy.

E-mail: cites@mzp.cz