0 Kč 0 ks Košík je prázdný
E-shop: Po-Pá: 8.30 - 16.00 Prodejna Chrudim: Po-Pá: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 11.30
+420773149361
Odborník na akvaristiku, teraristiku a klece
0 Kč 0 ks Košík je prázdný

 

Sdružení fyzických osob Jan Straka a Jaroslav Zub 
se sídlem: Hlaváčova 81, 53002  Pardubice 
IČ:40091716
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.akvamex.cz

Podle ustanovení §94 odst. 18 zákona 235/204 Sb. je sdružení registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. DIČ: CZ7111083342

 

1. úvodní ustanovení 


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Sdružení fyzických osob Jan Straka a Jaroslav Zub , se sídlem: Hlaváčova 81, 53002  Pardubice , identifikační číslo : 40091716 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.akvamex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. uživatelský účet 


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. uzavření kupní smlouvy 


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. cena zboží a platební podmínky 


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
• v hotovosti ve výdejním místě prodávajícího, na adrese Čelakovského 104, 53701 Chrudim 

• v hotovosti na smluvním partnerském výdejním místě

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce -   tato platba je možná pouze u objednávek s hodnotou vybraného, jehož výše je dle zvoleného dopravce:  Zásilkovna, GLS a WE/DO od 150,- Kč,  Česká pošta od 250,- Kč,   Toptrans od 500,- Kč .  Na Slovensko :  Zásilkovna, GLS, WE/DO od 250,- Kč ,   Toptrans od 1000,- Kč.  U objednávek mimo Českou republiku a Slovenskou republiku není možná platba na dobírku v žádném případě.

• bezhotovostně převodem na účty prodávajícího: 

 • Platby v rámci Čeké republiky v CZK : Fio Banka: č.ú.2300400689/2010
 • Platby ze Slovenska v EUR : Fio Banka č.ú. IBAN : CZ5920100000002900488565,  BIC .: FIOBCZPPXXX

(dále jen „účet prodávajícího“)

• bezhotovostně platební kartou nebo bezhotovostní platební bránou PAYU

 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a přiloží ji k zakoupenému zboží.

 

5. odstoupení od kupní smlouvy 


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@akvamex.cz 
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. A to pokud to je technicky možné. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. V případě vzniku spotřebitelského sporu má kupující právo před uplatněním žaloby k příslušnému soudu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při ČOI(tzv.ADR). Více na www.coi.cz.

 

 

6. přeprava a dodání zboží 


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. práva z vadného plnění 


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
7.2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, či služby mají vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
7.2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
7.2.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nebo služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
7.2.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
7.2.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů. 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese internetového obchodu:  Akvamex, Čelakovského 104, 53701  Chrudim,  nebo osobně na kamenné pobočce :    Akvamex, Čelakovského 104, 53701  Chrudim

7. 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. další práva a povinnosti smluvních stran 


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@akvamex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. ochrana osobních údajů 


 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována  nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) . Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

10. zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 


10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. doručování 


11.1. Kupujícímu můžou být doručovány veškeré informace na adresu elektronické pošty a  na telefonní číslo pomocí SMS, které jsou  uvedeny v kontaktech v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

12. závěrečná ustanovení 


12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy . 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Akvamex, Čelakovského 104, 53701 Chrudim, adresa elektronické pošty:info@akvamex.cz , telefon: 773 149 361

 

 

13.  zvláštní ustanovení a podmínky obchodu Akvamex.cz

13.1. cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží na  kamenném obchodě
 • platba dobírkou při převzetí zboží od přepravní služby -   tato platba je možná pouze u objednávek s hodnotou vybraného  zboží   v České republice od 150,- Kč ( Toptrans od 500,- Kč, Česká pošta od 250,- Kč ), na Slovensko od 250,- Kč  ( Toptrans od 1000,- Kč )
 • platba převodem – předem              Číslo účtu pro zasílání plateb:  2300400689/2010,  jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky
 • platební Brána PAYU
 • při zasílání zboží mimo Českou a Slovenskou republiku je možná pouze platba předem

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

Sleva 5 %

 • Přesáhne-li Váš součet objednávek nebo jedna objednávka částku 1000,00 Kč, je Vám automaticky přidělena sleva 5% na celý sortiment od dalších objednávek. Zde je ovšem nutná registrace zákazníka. Tato sleva  bude po  Vašem přihlášení promítnuta vždy ve všech cenách automaticky. Nejste-li přihlášeni nebo zaregistrováni, sleva se v objednávce neprojeví.  Slevu je možno přiznat jen registrovaným zákazníkům !!!
 • Slevové kupony:  Obdržený slevový kupon zadejte v košíku do příslušného políčka, sleva se Vám ihned projeví v košíku.
 • Ze všech slev jsou vyjmuty položky s akční cenou. Jsou to položky s označením "akce", u nich nelze slevu vyžadovat.

 

13.2.  způsob přepravy

 • Doprava přepravní službou je ovlivňována hmotností, velikostí a cenou zásilky . Hmotnost a velikost zboží pro výpočet dopravného se počítá pouze u  krmiv pro psy a kočky , akvarijních písků, podestýlek, volier pro papoušky, u větších akvárek , akvarijních kompletů a stolků . U ostatního zboží není hmotnost a velikost důležitá a do výpočtu dopravného se nezapočítává.
 • Jako přepravce využíváme přednostně firmu INTIME, GLS, Toptrans  a  Českou poštu. 
 • Firma WE/DO doveze zboží přímo k Vám domů během dne, přepravní společnost Vás bude telefonicky kontaktovat ohledně termínu doručení zásilky formou SMS. Doba doručení od odeslání je 24 hodin. Tuto firmu využíváme výhradně pro přepravu akvárií a nadrozměrných zásilek.
 • Firma TOPTRANS  doveze zboží přímo k Vám domů během dne, přepravní společnost Vás bude telefonicky kontaktovat ohledně termínu doručení zásilky. Doba doručení od odeslání je do 48 hodin. Firmou Toptrans posíláme většinou neskladné zboží - větší akvaria a teraria.
 • Firma GLS doveze zboží přímo k Vám domů během dne, přepravní společnost Vás bude telefonicky kontaktovat ohledně termínu doručení zásilky. Doba doručení od odeslání je 24 hodin. Firmou GLS neposíláme akvária.
 • Česká pošta doveze zboží přímo k Vám domů během dne (cca do 14 hodin), a pak ho máte uložené na místní poště.  Doba doručení od odeslání je 24 hodin. Českou poštou neposíláme akvária.
 • Zásilkovna -  zboží je dodáno na pobočku zásilkovny, kterou si sami vyberete. Po přijetí na pobočku zásilkovny, máte zásilku uloženou na této pobočce zhruba 1 týden, pak je vrácena odesílateli.  Doba doručení od odeslání je do 48 hodin.

 • Akvaria posíláme výhradně firmou INTIME a Toptrans . 

 

13.3.  cena dopravy

 • Osobní odběr   -    ZDARMA
 • Naše doprava   -    Naše doprava je ZDARMA při objednávce nad 800,00 Kč ( mimo akvarií nad 150 cm délky), při nižší ceně je připočítáno dopravné 159,00 Kč.                                       

             1. Pouze v oblasti  Chrudim, Pardubice, Nasavrky u Chrudimi  (Jedná se o trasu mezi Nasavrky a Pardubicemi, kterou jezdíme 1 x týdně dle počtu objednávek  s odchylkou max. do cca 5 km) 

             2. Akvaria nad 150 cm délky po celé ČR - minimální cena 1000,- Kč - celková výše dopravy bude upřesněna dle vzdálenosti od Chrudimi.

                             Rozpis cen dle kilometrů:     do 50 km        -  1000,- Kč

                                                                              51 - 100 km    -  1200,- Kč

                                                                              101 - 150 km  -  1500,- Kč

                                                                              151 - 200 km  -  2000,- Kč

                                                                              201 - 300 km  -  2500,- Kč

                                                                              300 - 350 km  -  3000,- Kč 

 

 • GLS   – Cena dopravy 120,00 Kč. Při objednávce od 3000,00 Kč doprava zdarma při hmotnosti do 30 kg. Za každých dalších 30 kg - dopravné + 100,00 Kč. 
 • WE/DO -  Cena dopravy od 150,00 Kč. Při objednávce od 3000,00 Kč doprava zdarma při hmotnosti do 30 kg.  Účtujeme pouze balné 20,- až 100,- Kč u skleněného zboží. Za každých dalších 30 kg - dopravné + 120,00 Kč.
 • Toptrans - nadrozměrné zboží - Cena dopravy je od 300,- Kč.  Při objednání nadrozměrného zboží ( akvarií,  akvarijních stolků , akvarijních kompletů, volier pro papoušky), které má hmotnost od 30 do 50 kg,  je účtována doprava  300,- Kč  . Za každých dalších 25 kg hmotnosti zboží je dopravné + 100,00 Kč. Při objednání akvarijního kompletu ( akvarium , osvětlení, skřínka)  včetně příslušenství pro akvaristiku,  je dopravné při objednávce nad 25000,- Kč  Zdarma !!

 • Česká pošta - Cena dopravy 225,00 Kč. Při objednávce nad 3000,00 Kč doprava zdarma při hmotnosti do 30 kg. Za každých dalších 30 kg - dopravné + 180,00 Kč  ( Českou poštou nelze zasílat akvaria a teraria )
 • Zásilkovna -  Cena dopravy je  77,00 Kč. Při objednávce od 1000,00 Kč je doprava zdarma při hmotnosti do 5 kg.   ( Zásilkovnou nelze zasílat akvaria, teraria, klece a zboží, které převyšuje hmotnost 5 kg a délku zásilky součtu 2 stran -  70 cm ) Při hmotnosti nad 5 kg, je připočítáváno dopravné 70,- kč za  každých 5 kg navíc.   O možnosti vyzvednutí zboží budete informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek. 

 • Zásilkovna Sovensko -  Cena dopravy je  125,00 Kč. Při objednávce od 1500,00 Kč je doprava zdarma při hmotnosti do 5 kg.   ( Zásilkovnou nelze zasílat akvaria, teraria, klece a zboží, které převyšuje hmotnost 5 kg a délku zásilky součtu 2 stran -  70 cm ) . Při hmotnosti nad 5 kg, je připočítáváno dopravné 100,- kč za  každých 5 kg navíc. O možnosti vyzvednutí zboží budete informováni e-mailem a SMS ze strany Zásilkovny. Na výdejních místech nelze uplatňovat reklamace ze strany adresátů zásilek. 

 • V případě objednávek zboží, které svou hmotností nebo skladbou nelze odeslat v jedné zásilce do 30kg, jsme nuceni účtovat poštovné ve výši  100,00 Kč vč. DPH za každý další balík.
 • Živá zvířata - pouze osobní odběr na prozovně  !!!!!!!
 • DOPRAVNÉ SLOVENSKO - viz. doprava Slovensko
 • Veškeré dopravné je počítáno pro dopravu po České republice, mimo Českou republiku bude počítáno individuelně.

 

13.4.  povinnost kontroly doručeného zboží

 • Objednatel či osoba přebírající zásilku je povinna zkontrolovat dodávku zboží, i když není nikterak viditelně poškozen nebo poničen obal, ihned po převzetí zásilky. Pokud je zboží poničeno, je třeba nás ihned informovat. Poškozené zboží včetně obalu je třeba okamžitě nafotit a fotografie poslat elektronicky na naši emailovou adresu info@akvamex.cz
 • Zjistí-li objednatel či osoba přebírající zásilku poškození obalu zásilky při převzetí od přepravce, má právo na sepsání škodního zápisu, kde uvede poškození obalu při převzetí, nebo zásilku z důvodu poškozeného obalu nepřevzít.  Převezme-li objednatel či osoba přebírající  zásilku s poškozeným obalem bez výhrad, vystavuje se v případě poškození zboží přepravou, že reklamace na poškození zboží může být zamítnuta.
 • Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího.
 • Zvláště prosím dbejte na povinnost kontroly při přepravě Akvárií, terárií a ostatního křehkého zboží!! Je nutné kontrolovat zboží ihned po převzetí od přepravní služby a nejpozdějí následující den od doručení nás o tom informovat
 • POZOR:  V případě pozdějšího oznámení poškození zboží přepravou se vystavujete nebezpečí, že vaše reklamace může být zamítnuta !!!

 

13.5.  dostupnost zboží

 • SKLADEM - Zboží je skladem v e-shopu nebo u dodavatele, expedice nejdéle do 2 dnů  od objednání.
 • Dodání do 7 dní - Zboží není skladem  v internetovém obchodě, doba dodání do obchodu je 5-7 pracovních dnů od objednávky, je-li zboží skladem u dodavatele.
 • Dodání do14 dní - Zboží není skladem  v E- shopu, doba dodání je 14 pracovních dnů od objednávky, je-li zboží skladem u dodavatele
 • Na cestě - Zboží není skladem  v E- shopu,  přibližnou dobu dodání vám  sdělíme na vyžádání 

 • Na objednávku - Zboží není skladem  v E- shopu, doba dodání  je cca 3-4 týdny, zboží se u výrobce  vyrábí po objednání zákazníkem
 • Nedostupné - Zboží je momentálně nedostupné.

 

13.6.  nenaplnění  objednávky ze strany prodávajícího může nastat v těchto případech : 

 •  zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
 •  výrazným způsobem se změnila cena
 •  vlivem systémové chyby byla uvedene špatná cena u zboží

 

V případě, že nastane některá z těchto situací, bude vždy řešene individuelně po dohodě s kupujícím.

V případě, že kupující se s prodávajícím domluví na zrušení objednávky a kupující  již stačil  uhradit část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

 

13.7.  přesný postup odstoupení od smlouvy

 • odešlete dopis nebo email ( viz. Kontakty) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte, prosím, číslo účtu)." Dále uveďte datum a podpis. Alternativně lze odstoupit od smlouvy jiným projevem vůle, ze kterého bude zřejmé, že spotřebitel chce od smlouvy odstoupit – spotřebitel by tento projev vůle měl ve vlastním zájmu učinit písemnou formou.
 • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by  nemělo jevit známky používání, nemělo by být poškozené a nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit ( toto právo se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno). V případě, že zboží bude jevit známky jakéhokoliv poškození, opotřebení,  poškození obalu, může prodávající započíst míru poškození a  ponížit tak výši vrácené částky  o hodnotu slevy, která bude muset být na zboží dána, aby mohlo být nabízeno dále k prodeji.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme stejným způsobem, jakým byli  přijaty od Vás a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Bude-te-li požadovat vrácení peněz složenkou na Vaši adresu, mohou Vám být účtovány náklady, spojené se zasláním peněz.
 • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek (prokazatelné doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě  nebo  pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy, poškození či zjevně používané zboží, nebo není zboží kompletní), nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

V Chrudimi dne 1.9.2016

 

 

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

 

 

Magazín

Realizace a údržba akvarií Realizace a údržba akvarií 08. 04. 2022
Výživa rostlin Přinášíme Vám nové video, jak správně na výživu rostlin.   Přidání 31. 01. 2022
Systém hnojení Yokuchi
Systém hnojení Yokuchi Hnojiva od firmy Yokuchi so získávají stále větší oblibu mezi vámi.  Není to tím, že bychom Vám je bezhlavě nabízeli, ale je to jimi samotnými. Ptáte se proč?… Přidání 31. 03. 2020
Všechny články